Roztok T (50ml)

Kód výrobku: 22012
Pridať k obľúbeným položkámOdstrániť z obľúbených položiek
Skladom 2 ks
Dostupnosť v obchodoch
4,40 € s DPH
ks
Jakub Chvostek

Poradíme vám
 (v pracovné dni)
 od 08:00 do 16:30
Jakub Chvostek

Roztok T (50ml)

Popis produktu

Roztok T - určený na dôkaz prítomnosti termo labilných bielkovín vo víne. Produkt je možné kúpiť samostatne alebo v rámci Súpravy na analýzu vín.

Upozornenie na nebezpečnosť:
Signálne slovo: Varovanie. Štandardné vety o nebezpečnosti: H290 Môže byť korozívna pre kovy. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. Bezpečnostné upozornenia: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare. P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Stiahnite si

S týmto produktom si zákazníci nakúpili

Skúmavka reagenčná (25ml)
Skúmavka reagenčná (25ml)
4,20 € s DPH
Kvasná zátka sudová
Kvasná zátka sudová
6,80 € s DPH