Ponuka produktov
Košík0

V košíku zatiaľ nič nie je

Najpredávanejší tovar

Spôsoby doručenia

  • Osobný odber 1,00 €
  • Packeta Slovakia 2,50 €
  • DPD Classic 6,00 €
  • TOPTRANS od 15,00 €
Hodnotenie pôdnych podmienok a rozbor pôdy

Hodnotenie pôdnych podmienok a rozbor pôdy

Vinice

Kľúčom k úspechu kvalitnej novej vinice, ale tiež plodnej vinice je stanovenie pôdneho profilu a prieskum koreňového systému.

Behom celého roka si vinohradníci nechávajú analyzovať svoje vzorky prostredníctvom našej pobočky BS Vinárske potreby v Českej republike. Pôdne rozbory viničných pôd poskytujú prehľad o zásobe živín v pôde a pôdnych vlastnostiach. V rámci pôdnych rozborov je úplne zásadné stanovenie  obsahu humusu. Obsah humusu totiž umožňuje poskytnúť komplexný prehľad o pôdnych vlastnostiach a možnostiach príjmu živín. Aj v súvislosti s využívaním ozelenenia vo vinici je vhodné poznať obsah humusu v pôde.
Prehľad o obsahu humusu je tiež dôležitý z pohľadu odporúčaní hnojenia. Konkrétny obsah vo vzťahu k pôdnym druhom preto vedie k odporúčaniu buď, organických alebo minerálnych hnojív. Iba zo znalostí obsahu humusu môže byť konkrétne cielenie hnojenia. Najmä na pôdach s nízkym obsahom humusu je potrebné odporučiť výhradné využitie organických hnojív. Použitie iba minerálnych hnojív by bolo menej účinné.
Organická hmota zohráva v pôde pozitívnu úlohu, pretože je pre agroekosystém zdrojom prijateľných živín, zúčastňuje sa štruktúrneho stavu pôdy, zväčšuje katiónovú výmennú kapacitu, zlepšuje vododržnosť, je zdrojom uhlíka pre edafón, obmedzuje eróziu, je určitým pufrom pri zmenách reakcie alebo intoxikácii pôd atď. Organickú hmotu, ktorá sa dostáva do pôdneho prostredia, môžeme označiť za humusotvorný materiál. Neskôr vznikajú medziprodukty humifikačných procesov, kedy sa dekompozíciou tvoria jednoduchšie chemické zlúčeniny. Až v záverečnej fáze humifikačných procesov, je vytvorený vlastný humus. Ten môžeme rozdeliť na humus živý, ktorý je tvorený látkami pomerne ľahko rozložiteľnými a humus stály, ktorý je tvorený látkami humínovej povahy.
Stanovištné podmienky do značnej miery ovplyvňujú, či sú pôdy bohaté alebo chudobné na humus. Ťažké a vlhké pôdy bývajú skôr humózne, suché, pieskovité a sprašovité pôdy bývajú chudobné na humus. Zvýšený obsah humusu so sebou nesie formovanie aktívnejšej a drobtovitejšej štruktúry pôdy, ktorá tak lepšie poskytuje rastlinám dusík. 
Organické hnojivá sú charakteristické postupným uvoľňovaním viazaných živín v priebehu procesu mineralizácie, na rozdiel od anorganických (minerálnych) hnojív. Prispievajú významne k zachovaniu prírodných zdrojov, zvýšeniu pôdneho organického uhlíku, zlepšení štruktúry pôdy, zníženie negatívnych vplyvov minerálnych hnojív  na prostredie a podporu pôdnych organizmov, ktoré sú environmentálne priaznivé, pre udržateľnú ekológiu. Využívanie organických hnojív rastlinami je ďaleko menej citlivé na výkyvy a extrémne počasie. Pri minerálnych hnojivách je totižto úplne zásadná dostupnosť vody, ktorá zaisťuje pohyb živín v pôde.  
 Obr 1 Pôdny profil ktorý názorne ukazuje štruktúru pôdy        Obr 2 Príklad pôdneho profilu s koreňmi v plodnej vinici
 

Ako môžu byť pôdy s optimálnym obsahom humusu prospešné pre vinič hroznorodý? 

  • Predstavujú kvalitnú zásobáreň živín, ktoré sa môžu postupne uvoľňovať a byť dostupné pre vinič. Výživa viniča tak môže byť jednoznačne kvalitnejšia.
  • Vinič hroznorodý je odolnejší k biotickým stresom. Vinica je celkovo v lepšej rastovej a vývojovej kondícii, čo umožňuje lepšiu odolnosť. Vinica ovplyvnená stresom je prirodzene citlivejšia na ďalšie stresové podmienky. 
  • Štruktúra pôdy je priaznivá, čo zlepšuje tiež podmienky pre zakorenenie viniča a tiež vsakovanie vody.
  • Pôdy sú menej náchylné na utuženie pôdy.
  • Aj výživa viniča dusíkom je potom optimálna, pretože obsah humusu môže tnaznačovať tiež pomery dusíku v pôde.
  • Výrazne zvyšuje potenciál ozelenenia viníc.
Obr3_Detail na rozmiestnenie koreňov v pôde
Obr 3 Detail na rozmiestnenie koreňov v pôde

V každom pôdnom rozbore je preto veľmi dôležité stanoviť obsah humusu. Najčastejším spôsobom obnovy viníc je reštrukturalizácia, kedy sa stará vinica vyklčie a vysádza sa nová. Tento stav ponúka ideálnu príležitosť ne prieskum koreňového systému. Pôdne podmienky ovplyvňujú zakorenenie viniča a architektúru koreňového systému.
Je preto vhodné v starej vinici vykopať pôdnu sondu, a pozrieť sa ako umožňujú pôdne podmienky zakorenenie viniča.Takto získané poznatky sú využiteľné pri výbere podnože, spony výsadby, hnojenia a príprava pôdy pred výsadbou.
Po vykopaní pôdnej sondy je možné vyhodnotiť schopnosti zakorenenia viniča vo vzťahu k danej pôde. Je treba dôkladne zhodnotiť rozmiestnenie koreňov v pôdnom profile a z toho odvodiť, aký má vinič potenciál k zakoreňovaniu do hĺbky a do šírky. Pôdny profil tiež umožňuje  zhodnotiť potenciál pôdy pre zakorenenie, tzn,  či sú v pôde nejaké nepriepustné vrstvy, ktoré budú brániť zakoreneniu do hĺbky.
Pôdny profil tiež veľmi dobre ukáže, že je potrebná a opodstatnená RIGOLÁCIA pôdy alebo či postačuje iba hĺbkové kyprenie, bez razantných zásahov do pôdneho profilu.
Prieskum koreňového systému umožní vyvarovať sa chybným rozhodnutiam, ktoré potom nepôjdu po výsadbe vinice napraviť. 

Kľúčom k úspechu kvalitnej vinice, ale tiež plodnej vinice je stanovenie pôdneho profilu a prieskum koreňového systému.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.